Đề ôn tập học kỳ 2 năm 2018 - môn hóa học 12

Thứ bảy - 14/04/2018 12:33
Câu 1: Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, KOH. Hiđroxit có tính bazơ yếu nhất là
A. Ba(OH)2.                    B. NaOH.                       C. Mg(OH)2.                   D. KOH.
Câu 2: Cho m gam Fe tác dụng hết với dd chứa y mol CuSO4 và z mol H2SO4 loãng, sau pư hoàn toàn thu được khí H2, m gam Cu và dung dịch chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y và z là
A. y = z.                         B. y = 3z.                        C. y = 5z.                        D. y = 7z.
Đề ôn tập học kỳ 2 năm 2018 - môn hóa học 12
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 1
ĐỀ ÔN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018

Mã đề thi 126
MÔN: HÓA HỌC KHỐI 12
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, KOH. Hiđroxit có tính bazơ yếu nhất là
A. Ba(OH)2.                    B. NaOH.                       C. Mg(OH)2.                   D. KOH.
Câu 2: Cho m gam Fe tác dụng hết với dd chứa y mol CuSO4 và z mol H2SO4 loãng, sau pư hoàn toàn thu được khí H2, m gam Cu và dung dịch chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y và z là
A. y = z.                         B. y = 3z.                        C. y = 5z.                        D. y = 7z.
Câu 3: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol H2SO4b mol Al2(SO4)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
1

Tỉ lệ a : b là
A. 2 : 1                           B. 1 : 1.                          C. 4 : 5                           D. 8 : 1
Câu 4: Số oxi hoá của crom trong K2Cr2O7
A. +7.                             B. +2.                             C. +6.                             D. +3.
Câu 5: Cho 25,24 gam hỗn hp X gồm Al, Mg, Cu tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu đưc dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hp khí Z gm N2O và N2, tỉ khối ca Z so vi H2 là 18. Cô cn dung dch Y rồi nung cht rn đến khối lưng không đổi thu đưc b gam cht rn khan. Hiu s(a - b) gần vi giá trị nào nhất sau đây ?
A. 75,86.                        B. 154,12.                      C. 151,72.                      D. 110,50.
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 200,0 ml dung dịch HNO3 2,0M và H2SO4 1,0M thấy có khí NO duy nhất thoát ra và còn lại 0,2m gam chất rắn chưa tan. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 50 gam hỗn hợp muối khan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Vậy giá trị của m tương ứng là:
A. 23 gam                       B. 24 gam                       C. 28 gam                       D. 20 gam
Câu 7: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là
A. phản ứng với axit.      B. tính oxi hóa.               C. tính khử.                    D. tính lưỡng tính.
Câu 8: CaCO3 tan được trong dung dịch chứa chất nào sau đây?
A. CH3COOH.               B. C2H5OH.                   C. C6H5OH.                   D. CH3CHO.
Câu 9:y gồm c kim loi đu phn ứng vi H2O ở nhit độ thưng là
A. Ba, Na, Cu.               B. Na, Ba, Ag.                C. Na, Ca, K.                 D. Ba, Fe, K.
Câu 10: Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1 ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài ml dung dịch KOH vào X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là
A. màu đỏ da cam và màu vàng.                           B. màu nâu đỏ và màu vàng.
C. màu vàng và màu nâu đỏ                                 D. màu vàng và màu đỏ da cam
Câu 11: Khử hoàn toàn 16g Fe2O­3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam Fe?
A. 11,2                           B. 16,8                           C. 5,6                             D. 16
Câu 12: Biết Fe có Z = 26. Cu hình electron nào là ca ion Fe2+ ?
A. 1s22s22p63s23p63d5.                                     B. 1s22s22p63s23p63d6.
C. 1s22s22p63s23p63d44s2.                                D. 1s22s22p63s23p63d64s2.
Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu (hỗn hợp X):
  1. Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O3 (ở điu kiện thường)
  2. Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc)
  3. Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl
  4. Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3
Số thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không là:
A. 3                                B. 1                                C. 4                                D. 2
Câu 14: Một số vùng đất canh tác thường bị chua cây trồng khó phát triển do không thể thích ứng với môi trường có pH  thấp. Để khử chua người ta thường dùng chất nào sau đây
A. Phân đạm.                  B. Vôi bột.                      C. Phân lân.                    D. Phân Kali.
Câu 15: Cho các dung dịch sau: (1) Na2CO3, (2) HCl, (3) Na3PO4 , (4) NaHCO3, (5) NaOH. Dung dịch có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là:
A. (1), (3).                      B. (1), (2).                      C. (3), (4).                      D. (2), (5).
Câu 16: Cho axit HCl lần lượt vào từng dung dịch chứa các chất sau: AgNO3, KNO3, NaOH, Na2CO3, NH3, K2SO4, NaHCO3 số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 6                                B. 5                                C. 3                                D. 4
Câu 17: Cho c phn ứng sau:
(1) FeO + 2HNO3 à Fe(NO3)­2 + H2O                                   (2) 2Fe  + 3I2  à 2FeI3
(3) AgNO3  + Fe(NO3)­2 àFe(NO3)­3  + Ag             (4) 2FeCl3  +  3Na2CO3  à Fe2(CO3)3 ¯    + 6NaCl
(5) Zn   +   2FeCl3  à ZnCl2   +  2FeCl2                          (6) 3Fe(dư) + 8HNO3(loãng) à 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O
(7) NaHCO3 + Ca(OH)2 (dư) à CaCO3¯  + NaOH + H2O
Nhng phn ứng đúng là:
A. (1), (2), (4), (5), (6).                                         B. (2), (4), (5), (7).
C. (2), (3), (5), (6), (7).                                         D. (3), (5), (6), (7).
Câu 18: Bốn kim loi Na, Al, Fe và Cu đưc n định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rng:
- X; Y đưc điu chế bng phương pháp đin phân nóng chy.
- X đy đưc kim loi T ra khi dung dch muối.
- Z tác dụng đưc vi dung dịch H2SO4 đặc, nóng nhưng không tác dụng đưc vi dung dịch H2SO4 đc, nguội.
X, Y, Z, T theo thứ tự là:
A. Al; Na; Fe; Cu.          B. Na; Fe; Al; Cu.          C. Na; Al; Fe; Cu.          D. Al; Na; Cu; Fe.
Câu 19: Muối FeSO4 có lẫn CuSO4. Để làm sạch muối FeSO4 (loại bỏ CuSO4) ta dùng lượng dư kim loại nào sau đây?
A. Cu                              B. Al                               C. Zn                              D. Fe
Câu 20: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại
A. chì.                            B. đồng.                          C. magie.                        D. nhôm.
Câu 21: Điều chế Ca kim loại bằng phương pháp
A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn.
B. Dùng khí H2 khử ion Ca2+ trong CaO ở nhiệt độ cao.
C. Điện phân CaCl2 nóng chảy.
D. Cho Na kim loại đẩy Ca ra khỏi dung dịch muối CaCl2 .
Câu 22: Dùng 200 ml dung dch NaOH 1M để hòa tan hết ti đa m gam Al2O3. Giá trca m là
A. 15,3.                          B. 5,1.                            C. 20,4.                          D. 10,2.
Câu 23: Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch chứa Ca(HCO3)2 thấy
A. có kết tủa trắng và bọt khí.                               B. không có hiện tượng gì.
C. có bọt khí thoát ra.                                           D. có kết tủa trắng.
Câu 24: Tiến hành đin phân (đin cc trơ, ng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hp CuSO4  và NaCl cho ti khi nưc bt đu bị đin phân ở cả hai đin cc thì dng li. Ở anot thu đưc 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch sau đin phân có thể hòa tan tối đa 0,68 g Al2O3. Gtrị m có thể là giá trị nào sau đây ?
A. 8,94.                          B. 4,47.                          C. 11,94.                        D. 9,28.
Câu 25: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là
A. 0,336 lít.                    B. 0,672 lít.                    C. 0,448 lít.                    D. 0,224 lít.
Câu 26: Kim loại có độ cứng cao nhất là
A. osimi.                         B. crom.                         C. vàng.                          D. kim cương.
Câu 27: Ở nhiệt độ thường, không khí ẩm oxi hoá được hiđroxit nào sau đây ?
A. Mg(OH)2.                   B. Cu(OH)2.                    C. Fe(OH)2.                    D. Fe(OH)3.
Câu 28: Trộn 48 gam bột Fe2O3 với 21,6 gam bột Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch NaOH dư thu được 10,752 lít khí (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là
A. 62,5%.                       B. 60%.                          C. 80%.                          D. 90%.
Câu 29: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Fe.                             B. Na.                             C. Ba.                             D. Al
Câu 30: Dung dịch X gồm NaHCO3  0,1M và K2CO3  0,2M. Dung dịch Y gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,3M. Cho từ từ 20 ml dung dịch Y vào 60 ml dung dịch X, thu đưc dung dch Z và V ml khí CO2 (đktc). Cho 150 ml dung dịch hỗn hp KOH 0,1M và BaCl2 0,25M vào Z, thu đưc m gam kết tủa. Biết c phn ng đu xảy ra hoàn toàn. Giá trca V và m tương ứng là
A. 179,2 và 3,368.         B. 44,8 và 4,550.           C. 44,8 và 4,353.           D. 179,2 và 4,353.

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C D B C D A C A C A A B B B A
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B D A D D C D D B C B C C C A

 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://hoaphothong.net là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BÀI GIẢNG LUYỆN THI
Xem thêm video bài giảng khác của thầy trên YOUTUBE TẠI ĐÂY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây